Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 5 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga5

5. Vems lag gäller? Lagen i landet där webbsidan finns eller lagen där “tittaren”, användaren, bor?

Svaret på frågan har väsentligen förändrats i.o.m. ändringar gjorda den 2006–02–14. Det gamla svaret har arkiverats.

Rent allmänt så kan man säga att en webbplats grad av anknytning till ett land påverkar vilket lands lag webbplatsen lyder under. Att en webbplats är på ett svenska, riktar sig mot en svensk publik (behandlar frågor som typiskt sätt bör röra de som bor i Sverige mer än andra) och att domänen ägs av en svensk får typiskt sätt anses fullt tillräckligt för att en svensk domstol skulle anse att den var kompetent att hantera en rättstvist som rör webbplatsen. Eftersom svenska i stort sett bara pratas i Sverige så får alla webbplatser som är skrivna på svenska typiskt sätt anses vara riktade mot en svensk publikt och således gäller för dessa webbplatser svensk lag. Även webbplatser som uppenbart endast vänder sig mot en publik från ett enda land får (i vart fall inom EU) anses lyda under det landets lagar oberoende av vilket språk webbplatsen är skriven på. För webbplatser som säljer tjänster eller varor gäller inom EU den regeln att lagen i konsumentens hemland gäller för alla transaktioner. Här på Rollspelshörnan har vi löst problemet med vilken lag som ska anses gälla så att vi i användarvillkoren för webbplatsen reglerat frågan och slagit fast att svensk lag alltid gäller.

När det gäller det upphovsrättsliga skyddet så är det alltid nationellt, dvs. det är lagen i det land där ett påstått intrång i en upphovsrätt har skett som skall användas. Annorlunda utryckt: det är lagen i det land där skydd begärs som används. Dock måste man naturligtvis fortfarande bestämma i vilket land som alstret skall ha anses ha publicerats och detta kan vara lite knepigt när det gäller webbplatser. Metoden som förespråkas i Europa är att utgå från avsändaren hemvist och om det inte går att få fram så används lämpligen domänägarens hemvist. Detta betyder att om någon som är bosatt i Sverige publicerar ett alster på en webbplats och en utlänning anser att detta alster utgör ett intrång i en upphovsrätt, som han äger, så skall utlänningen dra tvisten inför en domstol i svenskens hemort.

Låt oss ta ytterligare ett exempel: om en svensk gör en (i hans ögon) fri bearbetning av ett verk utgivet i USA och publicerar denna på en webbplats som lyder under svensk lag och det blir en tvist om huruvida svenskens verk är en bearbetning eller en fri bearbetning så skall denna tvist avgöras enligt svensk lag i en svensk domstol. Den amerikanske upphovsmannens rättigheter i Sverige regleras av Berne konventionen, som en stor del (men inte alla!) av världens länder har skrivit på. Berne konventionen reglerar vilka minimirättigheter som medlemsländerna måste ge upphovsmän från andra länder men precis hur dessa rättigheter implementeras är upp till de enskilda medlemsländerna. Det bör också i sammanhanget noteras att alla upphovsmän som gör anspråk på upphovsrättsligt skydd för sitt verk i Sverige får tåla att detta anspråk prövas enligt svensk rätt, vilket kan föra med sig att ett verk, som i ett annat land anses vara upphovsrättsskyddat, skulle kunna komma att inte anses inte vara det i Sverige om alstret ifråga inte når upp till de svenska kraven på verkshöjd.

Berne konventionen behandlas närmare i både Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt, som Olsson, Copyright. För en genomgång av lagvalsreglerna på internet se Carlén-Wendels, Lag och rätt på Internet. För en fyllig men kanske en aning svårtillgänglig framställning om reglerna för vilket lands lag som skall användas vid internationella upphovsrättsliga konflikter, se Strömholm, Upphovsrätt och internationell privaträtt.

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga5

Sidan senast ändrad den 2006-10-23 kl. 17:02