Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 51 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga51

51. Får man rita av bilder?

Ritar man av en bild så gör man antingen en kopia (om det är en slaviskt efterbildning) eller så är det en bearbetning. Ingen av dessa får man publicera utan tillstånd men naturligtvis går det bra att använda bilden privat, t.ex. att hänga upp den på väggen. Bearbetningen har bearbetaren upphovsrätt till, efterbildningen har den ursprunglige upphovsmannen rätten till. Notera dock att bilder har ett snävt skyddsomfång, detta beror bl.a. på att man i Sverige som regel betraktar i stort sett alla bilder som upphovsrättskyddade verk. Att skyddet är snävt betyder att det inte behövs så stora skillnader för att två bilder som avbildar samma motiv skall anses vara två helt fristående verk.

När det gäller fotografier så finns det juridiskt sett två typer olika typer: sådana som betraktas som verk, dessa kallas i URL för fotografiska verk , och sk. fotografiska bilder . De senare är sådana fotografier där fotografen bara har tryckt på avtryckaren, han har alltså inte själv komponerat eller ljussatt bilden, rättigheterna till dessa bilder regleras i 49§ URL. I praktiken anses alla fotografier som uppnår verkshöjd vara fotografiska verk och resten betraktas som fotografiska bilder. För en fotografisk bild får fotografen skydd upp till 50 år efter det att bilden togs. Fotografiska bilder är inte skyddade mot bearbetningar. Konsekvensen av detta är att bearbetningar av fotografiska bilder inte utgör ett intrång i rätten till den fotografiska bilden! Skälet till detta är att en fotografisk bild inte, i lagens mening, är ett resultat av skapande. Därmed så ingår inte bearbetningar i skyddsomfånget för fotografiska bilder. Detta framgår av 49§ URL, 4§ URL saknas nämligen bland de paragrafer som anges som tillämpliga på fotografiska bilder och det är i 4§ som bearbetnings begreppet behandlas. Den som bearbetar en fotografisk bild har alltså en självständig rätt till resultatet av bearbetningen.

Om skyddsomfånget för bilder se Nordell, Rätten till det visuella (s. 60 f); om skyddet för fotografier se Nordell, Rätten till det visuella (s. 102–111) och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 92–94).

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga51

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 18:19