Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 47 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga47

47. Vore det inte vettigare att resonera som så att alla spelregler är skyddade, är inte det bättre för speltillverkarna?

Nej, det vore att undergräva upphovsrätten. En av svårigheterna med den upphovsrättsliga lagstiftningen är att hitta en balans mellan privata intressen (upphovsmannens intresse av att ha ett monopol) och allmänhetens intresse av att tillgång till verket samt samhällets intresse av att nya verk skapas. Om det privata monopolet är för starkt hämmas nyskapande och samhällets kulturella och vetenskapliga utveckling går i stå, om allmänhetens rättigheter blir för omfattande då hämmas å andra sidan viljan att investera i upphovsrättsskyddade verk. Det ligger faktiskt i upphovsmännens (författarnas och konstnärernas) eget intresse att banala alster förblir oskyddade - då ökar nämligen värdet på rättigheterna till de verkligt särpräglade verken.

Ett spel är en utpräglad nyttoprodukt som egentligen har mer gemensamt med ett verktyg än med de rena litterära och konstnärliga alstren. Vem som helst kan bygga en hammare men det är mer praktiskt att köpa en i järnhandeln. Hammarens form är det ingen som kan monopolisera. Att ge en tillverkare av hammare upphovsrätten till en viss form på en hammare leder bara till att denna tillverkare får ett vapen i kampen mot konkurrenterna som inte tillför samhället i övrigt något annat än olägenheter. En tillverkare av verktyg får nöja sig med att konkurrerar dels med nyttan som verktyget levererar till kunden och dels med kostnadsnivån per tillverkad enhet.

Om alla beskrivningar av spelregler skulle få upphovsrätt skulle det direkt få stora negativa effekter för nyskapandet, det skulle krävas dyrbara juridiska undersökningar eller licensavtal för att nya produkter skulle våga ta sig in på marknaden. Det kan vara värt att påminna om att upphovsrätten inte bara syftar till att skydda dem som skapat ett särpräglat alster. Den syftar också till att gynna och stimulera producerandet av just särpräglade alster, den som lägger manken till och skapar något särpräglat blir belönad med upphovsrätt, den som i stället väljer att producera en utslätad och banal produkt som tilltalar så många som möjligt får nöja sig med det skydd som marknadsrätten ger.

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att spel är rena nyttoprodukter, denna typ av produkter skyddas bäst genom marknadsrätten. Skulle tillverkarna av spel få möjlighet till upphovsrättsligt skydd så kan vi vara säkra på att denna möjlighet skulle missbrukas till att begränsa konkurrensen och de facto försvåra skapandet av nya produkter, och detta skulle knappast vara i samhällets (dvs. allas vårt gemensamma) intresse.

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga47

Sidan senast ändrad den 2006-01-06 kl. 15:29