Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 45 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga45

45. Får man sno en större tabell rakt av med alla specifika termer och hitta på egna förklaringar till dem termerna? Som säg Palladiums vapentabeller som är på några sidor?

Det finns ett skydd för kataloger och stora faktasamlingar i upphovsrättslagen, men då förutsätts det att:

a) det är fråga om stora mängder fakta och
b) att det investerats betydande belopp i att samla ihop informationen.

Med vägledning från de HD domar som finns om skyddet av kataloger så måste en katalog åtminstone ha mer än 1000 olika uppgifter för att anses innehålla en stor mängd data. Det måste också ha krävt mycket arbete eller kostat mycket pengar att samla ihop uppgifterna. Stockholms Tingsrätt har ansett att 110.000 kr är en för liten investering och Gotlands Tingsrätt har ansett att ett års arbete räcker för att det skall vara en betydande investering. Man har därför anledning att anta att det krävs investeringar på 100.000-tals kronor för att en katalog skall få skydd.

De faktatabeller som finns i rollspel är vanligen varken så stora eller ett resultat av några större investeringar i tid eller pengar. Faktum är att de flesta vapentabell i rollspel bygger helt eller delvis på andra liknande tabeller i andra rollspel och ytterst bygger de på fakta från litteraturen. Notera att fakta som sådana inte är skyddade. En forskares grunddata är fri för alla att använda, det är den vetenskapliga framställningen som är kan skyddas.

Palladium Books har publicerat ett antal böcker som innehåller data om en stor mängd vapen. Dessa böcker torde anses vara kataloger i upphovsrättslagens mening. De är dock inte att betrakta som databaser eftersom datat i böckerna inte kan anses vara organiserade på ett särskilt originellt sätt. Före 1998 varade skyddet för kataloger i 15 år räknat från utgivningsdatumet. Varje utgåva av katalogen hade före 1998 var för sig ett femton årigt skydd. Alla kataloger vars skydd inte gått ut före 1/1 1998 har fått del av det utökade skydd som då infördes, numera förlängs skyddet för en katalog med 15 år om det görs “väsentliga ändringar” i katalogen. Detta betyder att alla kataloger som givits ut före 1983–01–01 inte längre skyddas av upphovsrättslagen. I min 4:e ed. av Palladium Books Weapon & Armour anges utgivningsåret till 1981, datat i denna bok skulle således vara fritt för var och en att använda.

Det är tillåtet att använda delar av en katalog utan att be om tillåtelse. De utdrag som man gör får dock inte utgöra en kvantitativt eller kvalitativt väsentlig del av katalogen. Precis vad “väsentlig del” i detta sammanhang betyder är lite osäkert. Ordet väsentlig betyder den viktigaste eller den största delen av en helhet. Detta antyder att man inte får använda mer än 50% av en katalog.

Se vidare: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 86) och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 98 ff och 148 ff.), vidare NJA 2002 s. 398 och Stockholms Tingsrätt dom T-5726–01.

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga45

Sidan senast ändrad den 2005-10-01 kl. 18:17