Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 2 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga2

2. Vad menas med immaterialrätt?

Immaterialrätt är en juridisk term för de lagar som reglerar skyddet av konstnärliga och litterära verk, vetenskap och teknik, industriell formgivning och design samt varumärken och andra kännetecken. Den engelska termen är “Intellectual Property Rights” (ofta förkortat IPR).

Immaterialrätten är speciell på så sätt att de föremål som den skyddar inte kan ses eller tas på, därav namnet “immateriella rättigheter”, jfr också med det norska namnet på samma begrepp “åndsrätt” (andlig rätt) och det engelska “Intellectuall Property”.

All immaterialrätt är nationell. Det betyder att skyddet som ett immaterialrättsligt skyddsobjekt har kan skilja sig åt beroende på var objektet nyttjas. Det finns dock flera internationella avtal som reglerar vilket skydd sådana objekt ska ha och som dessutom ser till att objektet erhåller skydd i enlighet med nationell lagstiftning oavsett från vilket land rättighetsinnehavaren kommer.

De immaterialrättsliga lagarna är:

 1. Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk [1] [cit. URL]
 2. Patentlag (1967:837) [2] [cit. PL]
 3. Mönsterskyddslag (1970:485) [3] [cit. ML]
 4. Varumärkeslag (1960:644) [4] [cit. VmL]
 5. Firmalag (1974:156) [5] [cit. FL]

Dessa lagar har ett antal egenskaper gemensamt bl.a. att de är ensamrätter, de skiljer sig åt genom att de täcker olika ämnessfärer, t.ex. PL skyddar teknik medan URL skyddar konst och litteratur.

I immaterialrätten måste rättsinnehavarens intressen vägas mot allmänhetens. En immaterialrätt kan utgöra ett kraftigt hinder för kulturell och tekniskt utveckling, något som bara kan accepteras i begränsad omfattning och under kortare tider, därför är i stort sett alla immaterialrätter tidsbegränsade. Dessutom så kan ingen immaterialrätt uppkomma oberoende av det samhälle upphovsmannen bor i, upphovsmannen bygger vidare på kulturarvet och han är dessutom beroende resten av samhället, dels för att få nytta av sitt verk och dels för att överhuvudtaget få en ensamrätt, därför så finns det gränser för ensamrättens omfång.

I svensk (och nordisk) immaterialrätt stannar rättsinnehavarens rättigheter vid hemmets dörr, privat användning av immaterialrättsliga skyddsobjekt är i stort sett oreglerad. Privata och icke-kommersiella webbplatser faller i vissa fall inom det privata utnyttjandets sfär, t.ex. är användning av varumärken på privata webbplatser inte reglerad i lag (se 1 § 1 st. VmL [6]).

För en fylligare redogörelse för immaterialrättens grunder se Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt.

Länkar

 1. lagen.nu/1960:729
 2. lagen.nu/1967:837
 3. lagen.nu/1970:485
 4. lagen.nu/1960:644
 5. lagen.nu/1974:156
 6. lagen.nu/1960:644#P1

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga2

Sidan senast ändrad den 2006-12-21 kl. 07:17