Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 20 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga20

20. Är ett koncept upphovsrättskyddat?

Nej, koncept är som regel inte upphovsrättskyddade. Ordet koncept kan användas i flera olika betydelser, dels i betydelsen ett utkast till ett större arbete, dvs. ett manuskript, dels i betydelsen av en idé till en framtida produkt eller alster, och dels i betydelsen av en plan för en ny produkt, vara eller tjänst, innehållande vilka egenskaper produkten, varan eller tjänsten skall ha. Det finns också ett närbesläktat ord, konception, som kan användas i betydelsen av en idé till ett skapande arbete, men också om skapandet av barn. 1

De idéer och tankar eller det ämne eller motiv som finns i eller ligger till grund för ett verk ingår inte i själva verket och därmed så kan inte upphovsmannen göra anspråk till ensamrätt på dessa. 2 Denna princip har senast slagits fast av Högsta Domstolen i det sk. golvplankemålet. 3 HD påpekar:

“Att skyddet är begränsat på det sätt som framgår av de citerade uttalandena innebär också att eventuell självständighet eller originalitet i de hänseenden som inte omfattas av skyddet saknar betydelse för bedömningen av om tillräcklig verkshöjd föreligger.” 4

Koncept i betydelsen av en idé till ett verk eller en plan för ett nytt verk eller en ny produkt kan således inte anses vara upphovsrättskyddade. Det saknar också betydelse att ett koncept som sådant representerar stora ekonomiska värden eller det har krävts mycket arbete att ta fram konceptet, sådana fakta är inte giltiga skäl till anspråk på upphovsrättsligt skydd.

Även ur ett samhällsnyttoperspektiv framstår ett skydd av koncept som mindre väl betänkt. Att det kan ligga i en parts intresse att kunna förhindra alla andra att nyttja en viss idé torde vara klart, lika klart som det torde vara att det ur samhällets perspektiv vore en betydande börda att tvingas avstå från att nyttja vissa koncept eller idéer endast på grundval av att en part använt sig av dessa idéer eller koncept som bas för ett verk. Samhällsnyttan av att låta idéer och koncept vara fria för envar att obehindrat använda överväger vida nyttan för en enskild upphovsman av att få monopol på en idé eller ett koncept. 5

Koncept i betydelsen ett manuskript, eller ett utkast till ett verk, kan dock mycket väl i sig självt vara ett verk och därmed upphovsrättsskyddat. 6

 

(1) För definitioner av ordet koncept, se t.ex. National Encyclopedins ordbok.

(2) SOU 1956:25 s.68 f.

(3) HD:s dom T 218-02 [1], s.4.

(4) A.a s.5.

(5) Jfr. Schovsbo, NIR 2004 s.317 ff., om samhällsnyttoperspektivet inom upphovsrätten, samt Rosenmeier, Immaterialrettens afbalancering (Red. Schovsbo), s.135 ff.

(6) Se också Koktvedgaard/Levin, Lärobok i immaterialrätt, s.62.

Länkar

  1. www.hogstadomstolen.se/2004/Fredag,%202%20April%202004%20T%20218-02%20dom.pdf

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga20

Sidan senast ändrad den 2006-02-04 kl. 22:15