Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 19 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga19

19. Vad förutom regler är inte skyddade i ett rollspel?

Om vi med rollspel menar en rollspelsregelbok så är det till stor hjälp när man analyserar dess upphovsrättsliga status att se boken som en lång sekvens av element. Det första elementet är bokens framsida, sedan kommer titelbladet, därefter innehållsförteckningen, efter detta oftast en kort text som beskriver boken syfte, därefter kanske det följer en illustration, och efter det ett kapitel med regler, o.s.v. hela vägen till bokens baksida. Varje element i denna kedja kan vanligen utan några större besvär typbestämmas som en illustration, en karta, en skönlitterär text, en facklitterär beskrivande text (ex. en beskrivning av ett land eller en stad), ett formulär eller en blankett (ex. karaktärsark eller rymdskeppsbyggnadsformulär), en tabell, eller som en bruksanvisning/manual/regelbeskrivning.

Man kan i allmänhet utgå från att illustrationer, kartor och skönlitterära texter är upphovsrättsligt skyddade medan de element som har karaktären av en bruksanvisning, manual eller regelbeskrivning i allmänhet inte är upphovsrättskyddade. Facklitterära och beskrivande texter kan vara upphovsrättskyddade men då måste dom behandla sitt ämne på ett särpräglat sätt, i annat fall kan de inte anses vara självständiga skapelser. Många texter som beskriver fantasy och sciencefiction genrernas allmängods (ex. feodalism, magi, alver, dvärgar, drakar, rymdskepp och laserpistoler) får nog anses sakna den nödvändiga särprägeln.

Formulär och blanketter som inte är uppenbart särpräglade är inte skyddade. Tabeller måste bedömas utifrån sin storlek, om tabellen innehåller mycket information, vilket man enklast beräknar genom att räkna skärningspunkterna (dvs. genom att multiplicera raderna med kolumnerna), så kan tabellen anses vara en katalog ur vilken man inte får kopiera ett väsentligt antal poster. Baserat på de Högsta Domstols domar som behandlar tabeller och kataloger så måste det finnas mer än tusen skärningspunkter för att tabellen skall kunna anses vara en katalog, så stora tabeller torde vara ovanliga i rollspel. Man kan därför utgå från att tabeller i ett rollspel saknar skydd.

Det urval av element som gjorts kan vara skyddat, under förutsättning att detta urval i sig kan anses som särpräglat, ett sådant urval skyddas då som en helhet. Om urvalet består av i sig upphovsrättskyddade element, t.ex. ett antal dikter som tillsammans utgör en antologi, så betraktas urvalet som ett sk. samlingsverk, skyddet av sådana regleras i 5§ URL [1]. Sådana enskilda element som saknar upphovsrättsligt skydd får inget extra skydd p.g.a att dom är en del av ett urval, det är endast urvalet som sådant som kan vara skyddat. De urval som ligger till grund för en bruksanvisning, en manual och eller en regelsamling är ofta inte särskilt särpräglade och eftersom de element som ingår i dylika alster inte själva kan skyddas sär är det i de allra flesta fall tillåtet att göra ett urval av regler ur en rollspelsregelbok.

De idéer som finns beskrivna i ett rollspel, hur komplicerade, komplexa eller unika de än må vara, är aldrig skyddade, inte heller kan den stil eller manér som använts skyddas. Den eller de layouter som använts går inte heller att skydda i Sverige och detta oberoende av vad det är som layoutats. Inte heller de fakta, påhittade eller riktiga, som finns angivna i ett rollspel kan skyddas.

För att summera, så är det följande fritt att använda:

Om namn, stil och manéer: Olsson, Copyright (s. 67–68). Om formulär: Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 78). Om särprägel: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 37) och Olsson, Copyright (s. 54). Om fakta: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 40). Vad gäller samlingsverk se vidare Nordell, Rätten till det visuella (s. 56–59) och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s.67).

Länkar

  1. www.lagen.nu/1960:729#P5

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga19

Sidan senast ändrad den 2006-12-21 kl. 16:35