Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 18 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga18

18. Hur skall jag skriva spelregler för att få största möjliga upphovsrättsliga skydd?

Som konstaterats i svaret på frågan om man får kopiera spelregler från ett annat spel så får det anses vara väldigt ovanligt att en beskrivning av en spelregel är upphovsrättskyddad. Det framgår också i svaret till ovan nämnda fråga att om en beskrivning av ett spels regler klätts i litterär dräkt (skrivs i dikt eller prosa form) så torde en sådan beskrivning normalt sett vara att anse som upphovsrättskyddad.

Den fråga som här ställts är därmed delvis besvarad. Om man beskriver sina regler i dikt eller prosa form så blir denna beskrivning upphovsrättskyddad; notera dock att själva regeln fortfarande inte kan skyddas, det är endast beskrivningen av regeln som man nu lyckats skydda. De flesta spelkonstruktörer torde dock sakna den litterära talang som krävs för att lyckas forma en litterär text; att det krävs olika färdigheter för att på ett pedagogiskt sätt redogöra för ett spels regler och för att skriva dikt och prosa torde inte vara ett märkligt påstående.

Nyckeln till ett effektivt rättighetsskydd för spel ligger i att inse (och acceptera) att upphovsrättsligt skydd endast tillkommer ett verk och i begreppet verk ingår inte den tid eller de pengar som gått åt för att producera det, 1 eller de idéer, tankar, eller kunskapsstoff som presenteras i verket, inte heller är dess fysiska egenskaper 2 eller de funktioner som verket har (eller som det producerar) skyddade och samma sak gäller dess användning eller nytta. 3

Det syns mig som om en spelkonstruktör har två tänkbara strategier. Den första är att försöka “baka in” sina regelbeskrivningar i den löpande texten. Detta hindrar dock inte en annan part från att extrahera spelreglerna och återanvända dem, och så länge texten är en beskrivning av de faktiska reglerna så har konstruktören inte vunnit något. Sådana regelbeskrivningar kommer också att bli tyngre och omständligare att läsa för konsumenten.

Den andra strategin är att renodla regelbeskrivningarna och separera dessa från de andra elementen i regelboken. Konstruktören kan förslagsvis dela upp regelbeskrivningarna i tre olika segment: i en regelkommentar som redogör för regelns roll i regelsamlingen, i en exempel text som visar hur regeln är tänkt att användas och i en renodlad regelbeskrivning. På så vis kan konstruktören göra gällande att regelkommentaren och exempel-texten i vart fall är särpräglade nog för skydd och, så att säga, lämna själva spelregeln åt sitt öde. Regelkommentarerna utgör ju konstruktörens egna personliga kommentarer och exemplen torde betraktas som prosa. Det borde vara möjligt att på så sätt nå framgång med ett anspråk på upphovsrätt till en samling regler, trots att beskrivningarna av reglerna saknar nödvändig särprägel. Det är med andra ord så att den konstruktör som lägger ner lite möda på att tillföra personliga kommentarer och kreativa exempel-texter kan räkna med att få upphovsrättsligt skydd för sin prestation medan den som endast presterar en beskrivning av reglerna får nöja sig med det skydd som marknadsrätten ger. Detta resultat torde ligga i linje med det övergripande syftet med upphovsrätten som sådant, nämligen att gynna skapande 4 och ge den som skapar möjlighet att få lön för sin möda.

 

(1) Se s. 5 i HD:s dom T 218-02 [1], det s.k. Golvplankemålet.

(2) SOU 1956:25 s. 68 f.

(3) jfr. Auktorrättskommitténs definition av upphovsmannarättens innehåll på a.a. s.97

(4) Om skapande som sådant se fråga nr. 4.

Länkar

  1. www.hogstadomstolen.se/2004/Fredag,%202%20April%202004%20T%20218-02%20dom.pdf

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga18

Sidan senast ändrad den 2007-04-01 kl. 23:51