Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 240

Warning: rmdir(wiki.d/.total.counter.lock) [function.rmdir]: No such file or directory in /home/userC/c0023400/public_html/faq.rollspelshornan.se/cookbook/totalcounter.php on line 304
faq.rollspelshornan.se | Immaterialrätt / Fråga 14 | print

Från faq.rollspelshornan.se

Immaterialrätt: Fråga14

14. Ett rollspelsföretag kräver att jag lägger ut en sk. disclaimer på min webbplats, måste jag göra det?

Med “disclaimer” menas ofta en information om att upphovsrätt och/eller varumärkesrätt föreligger. Nej, enligt svensk rätt har rollspelsföretaget ingen rätt att kräva det.

När det gäller varumärken har företaget utan tvekan ingen rätt att be om en disclaimer på en privat icke-kommersiell webbplats. Om varumärket används på en kommersiell webbplats, så gäller att man har rätt att använda andras varumärken i normal text så länge varumärket inte typografiskt skiljer sig från resten av texten. Privatpersoner kan också fritt nyttja logotyper (naturligtvus under förutsättningen att logotypen inte är upphovsrättskyddad som bild betraktat). Detta har inte varit tillåtet utan tillstånd för ett företag i Sverige men i.o.m. att EG domstolen i det sk. “BMW målet” (EGD C-63/97 [1]) uttalat att det är tillåtet för ett företag att använda ett annat företags varumärke och även dess logotyp när detta är nödvändigt och så länge det sker enligt “god sed”, så måste reglerna för hur ett företag får använda andra företags logotyper anses ha blivit liberalare på senare år.

Information om vem som är upphovsrättsinnehavare är ju normalt angiven i verket ifråga och för att publicera ett skyddat verk krävs tillstånd och att ett sådant tillstånd existerar får anses underförstått - m.a.o. behöver man inte informera om att man har tillstånd. I Sverige anses det underförstått att alla följer lagen, det tyckas vara en naiv inställning men så är det nu. Man behöver alltså inte särskilt påtala att man är laglydig.

Det förekommer att rollspelsföretag påstår att upphovsrätten till verk som är inspirerade av eller på något sätt kan härledas till verk som företaget äger upphovsrätt till, helt eller delvis tillkommer företaget samt att det är förbjudet att skapa sådana verk utan tillåtelse - det finns inget stöd i svensk rätt för dessa påståenden. Dessa anspråk sker ofta med hänvisning till 103 [2] och 106 [3] §§ i den amerikanska upphovsrättslagen. Begreppet “a derivative” (jfr “derivate from”, härlett från) finns inte i nordisk immaterialrätt, vi använder termen “bearbetning”. Det krävs inget tillstånd för att göra få bearbetningar (men däremot för att få publicera dem, se föregående fråga), och om bearbetningen inte är ett plagiat, tillhör upphovsrätten till bearbetningen den som skapat bearbetningen.

Vi kan alltså konstatera att en privat webbplats inte behöver ange någon “disclaimer” vid användning av varumärken, inte heller behövs en “disclaimer” när man publicerar ett verk, detta hanteras i de enskilda verken. Upphovsrätt till en webbplats innehåll tillkommer alltid webbplatsens ägare om inget annat anges.

Om åberopande av annans varumärke se: Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens (s. 202 ff) och Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt (s. 386 ff). Om reglerna för sk. derivative works i USA se U.S. Copyright Office - Information Circular 14 - Copyright Registration for Derivative Works [4]

Länkar

  1. europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0063:SV:HTML
  2. www.wipo.int/clea/docs_new/en/us/us173en.html#P260_26099
  3. www.wipo.int/clea/docs_new/en/us/us173en.html#P380_46223
  4. www.copyright.gov/circs/circ14.html

Hämtad från http://faq.rollspelshornan.se/Immaterialr%e4tt/Fr%e5ga14

Sidan senast ändrad den 2006-12-21 kl. 14:21